دوستش دارم

بزرگیش را ،

سکوتش را ،

عظمتش را ،

 اُبهتش را ،

تنهاییش را ،

حکمتش را ،

صبرش را ،

و بودنش عادتیست مثل نفس کشیدن !

خدا را میگویم …

/ 0 نظر / 16 بازدید