اینم adمن به شما دوستای گلم

رمــــــــــــز عیـــــــــــدیـــ...

  1. یک کاغذ بردارین
  2. یک خودکار یا مداد بردارین
  3. با خودکار یا مدادتون عدد هفت اگلیسی را روی کاغذ بنویسید
  4. حالا حروف انگلیسی رو برای خودتون بخونید و وقتی به حرفNرسیدید توقف کنید
  5. حال بعداز حرف Nچه حرفی است؟آن را سمت راست هفت انگلیسیتان یاد داشت کنید
  6. حرف قبل Wچیست؟آن را کنار نوشته ی خود یاد داشت کنید
  7. پنجمین حرف اگلیسی چیست؟آن را هم بنویسید
  8. حال جواب تمام این مراحل را کنار هم از چپ به راست بنویسید

     9.  معنی کلمه ی درآمده چیست؟

راهنما:

وقتی کلمات را کنار هم چیدید باید عدد هفت اگلیسی را وارونه کنید

معنی کلمه ی در آمده به فارسی است

جواب آخر رمز عیدی شماست

/ 2 نظر / 15 بازدید